Ochrana osobních údajů

Společnost Rudolf Beránek, Na blatech 59, 796 01 Prostějov, adresa provozovny: Areál ZD Těšetice 34, 783 46 Těšetice, okr. Olomouc přijímá odpovědnost za ochranu Vašeho soukromí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

Pro účely tohoto zákona jsme přijali náleľité technické a procesní zabezpečení vašich osobních údajů v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dokument vymezuje způsob, jakým osobní údaje od vás získáváme, jaké osobní údaje od vás získáváme, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme, jakým způsobem je zpracováváme, jakým způsobem můľete zjistit informace, které o vás shromaľďujeme, jak jsou osobní údaje zpracovávány a kde osobní údaje shromaľďujeme.

Jak osobní údaje od vás získáváme?

Osobní údaje od vás získáváme registrací do internetového obchodu bvbcz.cz (pro účely budoucích nákupů), prostřednictvím objednávky (jednorázová objednávka), registrací k odběru informací (slev, výprodejů, novinek) emailem a odesláním kontaktního formuláře.

Jaké informace shromaľďujeme?

V souladu s GDPR shromaľďujeme osobní údaje pro účely plnění objednávky, reklamací a marketingové účely.

Jde zejména o:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Fakturační a dodací adresa
 • Telefonní číslo
 • IP adresa (pro účely odhalování organizovaného zločinu)
 • E-mailová adresa pro účely potvrzení objednávky, stavu objednávky, reklamace, jako autorizační nástroj (povinně)
 • E-mailová adresa pro účely zasílání marketingových sdělení (nepovinně - volitelně)

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zadané prostřednictvím registrace jsou uchovávány na neomezeně dlouhou dobu nebo do odvolání (viz. Jak zrušit účet?).

Osobní údaje zadané v objednávce nebo převzaté z registrovaného účtu jsou uchovávány po dobu 10 let v souladu se zákonem o DPH.

Osobní údaje zadané pro účely odběru informací o slevách, výprodejích, novinkách na dobu neomezenou, nebo do odvolání (viz. Jak zrušit účet?).

Jak můľete zjistit jaké osobní údaje o vás uchováváme a jak nás můľete poľádat o likvidaci vašich osobních údajů v našich databázích?

Informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme můľete získat na emailové adrese info@bvbcz.cz. Na stejné emailové adrese, lze poľádat o likvidaci vašich osobních údajů.

Jaké máte práva ve vztahu k osobním údajům?

V souladu se zákonem o GDPR máte následující práva:

 • máte právo být zapomenut (výmaz osobních údajů), za předpokladu, ľe uchování osobního údaje nevyľaduje jiný zákon.
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • poľadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
 • poľadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyľádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
 • v případě pochybností o dodrľování povinností souvisejících se zpracováním osobních  údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak můľete zrušit účet?

Svůj účet (registraci) můľete bezplatně zrušit ľádostí na email info@bvbcz.cz. Vyhověno bude ve všech případech, kde se vaše ľádost nebude kolidovat s jiným zákonem např. o DPH, kde musíme uchovávat daňové doklady po dobu 10 let.

U marketingových informačních emailů můľete svůj souhlas se zasíláním odvolat v kaľdém emailu, kliknutím na odkaz Odhlásit nebo zasláním poľadavku na odhlášení na email info@bvbcz.cz

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme jako správce osobních údajů prostřednictvím softwarového vybavení zpracovatelů, zejména dodavatelů internetových obchodů, CRM systémů, ERP systémů na vlastním technickém vybavení a na vybavení zpracovatelů. V souladu s GDPR jsme jako správci osobních údajů přijali náleľité technické, procesní a organizační opatření, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů a nemohlo dojít k neoprávněnému zpracování, ztrátě, krádeľi osobních údajů. Stejné technické, procesní a organizační opatření je smluvně vyľadováno od našich zpracovatelů.

Platnost dokumentu od 25.5.2018